Dags för årsmöte! | 9e mars 2016

Härmed kallar vi alla medlemmar till Linslusens högsta beslutande organ, årsmötet! Det är under årsmötet som föreningens medlemmar bestämmer vad föreningen ska syssla med under kommande verksamhetsår. Alla medlemmar har rösträtt på mötet, och om du inte har betalat medlemskapsavgift så kan du betala kontant på plats innan mötet.

Årsmötet hålls onsdagen den 9e mars, klockan 19:00, och alla föreningens medlemmar är varmt välkomna!

Platsen för mötet är som vanligt i vårt fikarum på Rydsvägen 246, och i vanlig ordning bjuds det självklart på fika.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar innan årsmötet, dvs, senast 2a mars.

Följande är styrelsens förslag till dagordning på mötet:
1.Mötets öppnande
2. Mötesbehörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Adjungeringar
8. Fastställande av dagordning
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorns berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015/2016
13. Årets verksamhetsplan
14. Motioner/propositioner
15. Årets budget, fastställande av medlemsavgift
16. Val av styrelsen 2016/2017
17. Val av revisorer 2016/2017
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

 

Ses där!