Kallelse till årsmöte 2018

Ett år har återigen passerat, och det är nu dags för Linslusens årsmöte! På årsmötet fattas alla de stora besluten om föreningens verksamhet, och alla medlemmar har rösträtt samt är varmt välkomna att delta! Årsmötet kommer att hållas den 26e mars klockan 19:00 i föreningens fikarum på Rydsvägen 246A, och det kommer givetvis finnas fika till hands.

Är du ej medlem ännu, så går det bra att betala din medlemsavgift på plats.

Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sju dagar innan årsmötet, dvs, senast 19e mars.

Styrelsens förslag till dagordning för årsmötet:

 • Mötets öppnande
 • Mötesbehörighet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av mötets ordförande
 • Val av mötets sekreterare
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Adjungeringar
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 • Ekonomisk berättelse för förra året
 • Revisorns berättelse för förra året
 • Ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018
 • Årets verksamhetsplan
 • Motioner/Propositioner
 • Stadgeändringar (se bilaga)
 • Föreningens lokaler
 • Årets budget, fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelsen 2018/2019
 • Val av revisorer 2018/2019
 • Val av årets valberedare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande