Linslusens årsmöte – 9e mars 2017

Ett år har återigen passerat, och det är nu dags för Linslusens årsmöte! På årsmötet fattas alla de stora besluten om föreningens verksamhet, och alla medlemmar har rösträtt samt är varmt välkomna att delta! Årsmötet kommer att hållas den 9e mars klockan 19:00 i föreningens fikarum på Rydsvägen 246, och det kommer givetvis finnas fika till hands.

Är du ej medlem ännu, så går det bra att betala din medlemsavgift på plats.

Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sju dagar innan årsmötet, dvs, senast 2a mars.

Styrelsens förslag till dagordning för årsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötesbehörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av mötets ordförande
 5. Val av mötets sekreterare
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Adjungeringar
 8. Fastställande av dagordning
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 10. Ekonomisk berättelse för förra året
 11. Revisorns berättelse för förra året
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen 2016/2017
 13. Årets verksamhetsplan
 14. Motioner/Propositioner
 15. Föreningens lokaler
 16. Årets budget, fastställande av medlemsavgift
 17. Val av styrelsen 2017/2018
 18. Val av revisorer 2017/2018
 19. Val av årets valberedare
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande